Page content

Aandeelhouders en coöperanten: van idee naar besluit

Aandeelhouders en coöperanten: van idee naar besluit

Meeste stemmen gelden?

Soms echter wordt zo’n bedrijfsmatige groepsdiscussie gevoerd door degenen die in een onderneming ook werkelijk het laatste woord hebben of op zijn minst een doorslaggevende stem. In vennootschappen zijn dat de aandeelhouders wier jaarvergadering feitelijk het hoogste beslisniveau in een onderneming vormt – ‘de aandeelhouder wint’. In coöperaties – ondernemingen die niet naar vennootschapsrecht maar naar verenigingsrecht gemodelleerd zijn maar desalniettemin net zo rendementsgericht kunnen zijn – geldt hetzelfde. De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt daar niet bevolkt door aandeelhouders maar door leden. Zij hebben geen aandelen maar een lidmaatschapscertificaat dat ze toegang tot de microfoon verschaft.

Een klein zijsprongetje. Die coöperaties, daar zitten een paar grote jongens tussen. Achmea heeft zo’n 7 miljoen leden, bedrijven als de Rabobank, VGZ, CZ, en Menzis en Dela hebben er elk een slordige 2 à 4 miljoen. Je moet er niet aan denken dat die allemaal naar de ledenvergadering komen. Dat doen ze ook niet, want ledenbetrokkenheid varieert hier natuurlijk enorm. Als je een fietsverzekeringspolis bij Achmea hebt lopen ben je coöperatielid. Toch zul je niet snel bij hun ALV aanwezig zijn. Als je als melkveehouder 100% van je jaarproductie aan je eigen coöperatie – zeg: FrieslandCampina – levert, wil je je op de ALV best met de melkprijs bemoeien. Dan bezoek je dus wel de ALV.

Van idee naar besluit…

Terug naar de vergaderingen van aandeelhouders of coöperanten. Daar valt op dat niet alleen ideeën gevormd en uitgewisseld, collega’s geïnspireerd, strategische discussies gevoerd worden, maar dat er ook staande de vergadering formele besluiten genomen worden. Over bijvoorbeeld winstuitkering, overnames, reorganisatie, samenwerkingen, investeringen. Dat laatste maakt het verloop en de vastlegging van hetgeen er besproken en besloten wordt toch wat anders dan bij een gewone ‘gele briefjessessie’ waarbij ‘strategische ideevorming en draagvlak’ al een mooi resultaat is. René Mol beschreef hier al eerder het BOB-principe: beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming.

Basisingrediënten van een ledenvergadering

  1. Discussies resulteren in besluiten die aan de leden worden voorgelegd. De formulering daarvan luistert nauw, voor je het weet heb je een stemming van brexit- of Oekraïnekwaliteit. Vandaar dat die nog wel eens over een vergadering heen getild wordt.
  2. De leden stemmen. Die stemming moet efficiënt en makkelijk verlopen, maar ook betrouwbaar en transparant zijn. Stemresultaten moeten ter plekke gepresenteerd en vastgelegd worden en ze moeten niet tot discussie leiden.
  3. Een extra complicatie tijdens de stemming is dat niet iedereen die zijn hand opsteekt, hetzelfde stemgewicht in de schaal legt. Aandelen hoeven niet gelijkelijk over aandeelhouders verdeeld te zijn, stemgewicht in coöperaties kan statutair onevenredig verdeeld zijn over leden. Handen opsteken werkt dan niet.

Voor het stemmen worden vaak na afloop van een aandeelhouders- of ledenvergadering de zogeheten ‘stemkastjes‘ in stelling gebracht. Een hoop draadjes, kastjes en knopjes in een geheel op zichzelf staand systeem.

…en van besluit naar idee

Nu was het bij Primoforum al langer zo dat alle denkbare stemkastfunctionaliteiten onderdeel van de applicatie waren, waardoor ideevorming en stemming naadloos en efficiënt in elkaar over konden gaan. En dat twee kanten uit, zodat je niet alleen een idee tot stemming kon brengen, maar ook het stemresultaat van een bepaalde kwestie, à la minute weer als bouwsteen voor een nieuw idee kon meenemen naar zijn volgende denkfase.

Gewogen stemmen

Sinds kort is voor Primoforum de feature beschikbaar waarmee je een ‘gewogen stemming’ kunt regelen. En we zien nu ook de eerste bedrijven die Primoforum inzetten tijdens de aandeelhoudersmeetings, omdat ze er én de discussie én de gewogen aandeelhoudersstemming én de rapportage integraal mee kunnen faciliteren. Snel, makkelijk, en betrouwbaar. Wil je ook gebruik maken van gewogen stemming in Primoforum, neem dan even contact met ons op.

Door: Marc Rouffaer | associate Call for Action, founder Primoforum

Comment Section

0 thoughts on “Aandeelhouders en coöperanten: van idee naar besluit

Leave a Reply


*