Page content

5 tips voor betere besluitvorming

5 tips voor betere besluitvorming

Voor besluitvorming zijn tal van modellen bedacht. Wat deze modellen vooral met elkaar gemeen hebben is de fasering: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Deze logische fasering, mits goed uitgevoerd, leidt uiteindelijk tot een goed besluit. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Het gaat vaak ongestructureerd, fasen worden overgeslagen of omgewisseld, er is te weinig tijd en vlak voor het eind van de vergadering wordt een besluit genomen waar lang niet iedereen in gelooft.

Draagvlak is noodzaak

Het ontbreken van geloof in een besluit is funest. Want om het besluit uit te voeren, worden we steeds afhankelijker van professionals. Als zij twijfelen over de haalbaarheid of het effect, dan zullen zij niet zonder meer tot uitvoering overgaan. Logisch, want zij krijgen de rekening gepresenteerd als het resultaat uitblijft of tegenvalt. Ongeacht of ze hun werk goed hebben gedaan. Om die reden is het heel zinvol om diezelfde professionals al in te schakelen bij het besluitvormingsproces.

Beslissen wordt complexer

Met de opmars van social media en de roep om transparantie groeit het aantal direct betrokkenen bij veel processen. Klanten, burgers, leveranciers, aandeelhouders, financiers, belangengroepen, pers: iedereen heeft en geeft een mening. En alsof dat nog niet complex genoeg is, lijken we ook steeds meer en sneller te moeten veranderen. Het besluitvormingsproces komt hiermee behoorlijk onder druk te staan. Om die reden zien we dat het nemen van beslissingen steeds meer een dynamisch proces wordt van experimenteren en leren.

In dit kader is een interessant artikel verschenen op managementsite.nl.

Besluitvorming en Primoforum

Primoforum is al vaak ingezet om het besluitvormingsproces te structureren, te versnellen, om ervoor te zorgen dat verschillende stakeholders een gelijke stem krijgen en dat er een evenwichtige dialoog plaatsvindt. Ook in het publieke debat kan Primoforum een krachtig hulpmiddel zijn voor besluitvorming. Onlangs is hiervoor een nieuwe methode opgezet onder de naam EGGO: Een Goed Gesprek Over.

5 Tips

Ongeacht de methode die je kiest, zijn er 5 tips die ik van harte kan aanbevelen bij elke beslissing die je moet nemen.

  1. Geen tunnelvisie. Luister onbevangen naar de argumenten van de ander. Dat pleit er ook voor om juist bij het besluitvormingsproces alle relevante partijen te betrekken.
  2. Er zijn altijd alternatieven. Wees niet te zuinig in het denken over de keuzes die je hebt. Probeer minstens drie alternatieven te bedenken, zodat je sneller en adequater kunt reageren als de situatie anders blijkt te zijn dan verwacht.
  3. Wees eerlijk over voor- en nadelen. Probeer zo objectief mogelijk de voor- en nadelen te benoemen per alternatief. Het helpt als je dit doet in samenwerking en samenspraak met andere betrokkenen.
  4. Is er tijd? Neem de tijd! Vaak is de tijd je grootste vijand bij het nemen van een goed besluit. Maar als die tijd er wel is, maak daar dan dankbaar gebruik van, want het komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede. Waar het vooral op neerkomt: kom niet in de verleiding om een besluit uit te stellen als je er nu al mee kunt beginnen.
  5. Hoofd, hart en handen. Rationeel de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en de consequenties overzien is één ding. Maar vergeet niet te luisteren naar je onderbuikgevoel. Wees niet bang om dat te benoemen. En als het mogelijk is, probeer het voorgenomen besluit te testen door het eerst op kleine schaal uit te voeren.

Door: Ernst Abbing | gespreksleider en founder Primoforum

Comment Section

0 thoughts on “5 tips voor betere besluitvorming

Leave a Reply


*